Algemene Voorwaarden ViberQ

1. Introductie

 1. Wij zijn ViberQ, een initiatief van Rodin Fiber B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78546737. We zijn gevestigd in Groningen, De Verbetering 1, 9744 DZ. We bouwen en beheren netwerken voor dataverkeer.
 2. Dienstaanbieders kunnen via ons netwerk hun diensten aanbieden zodat u daar gebruik van kunt maken. Deze diensten (internet, televisie en telefonie) bieden wij zelf niet aan. Ons netwerk en deze diensten zijn gescheiden.
 3. Wilt u diensten van een dienstaanbieder afnemen dan heeft u een abonnement nodig. Dienstaanbieders betalen aan ViberQ een netwerkvergoeding voor het gebruik van het netwerk.
 4. Dienstaanbieders kunnen hun diensten alleen leveren als u aangesloten bent op ons netwerk.
 5. Voor het aansluiten van uw adres brengen wij eenmalig een vastrechtvergoeding in rekening. Deze vastrechtvergoeding is afhankelijk van een aantal factoren en wordt tijdens de aanmeldperiode duidelijk met u gecommuniceerd.

2. Aanmeldperiode

 1. ViberQ bepaalt of uw adres aangesloten kan worden.
 2. ViberQ geeft aan wat de periode is waarin u zich aan kunt melden.
 3. De aanmeldperiode kan door ViberQ opgeschort worden. Uiterlijk twee weken voor het beëindigen van de aanmeldperiode ontvangt u bericht over het definitief beëindigen van de aanmeldperiode.
 4. Als een adres wat in aanmerking komt voor een aansluiting door u aangemeld wordt, doen wij ons best om het adres aan te sluiten. We kunnen echter geen aansluitgarantie geven. ViberQ is afhankelijk van externe factoren.
 5. Na uw aanmelding kunnen wij niet direct tot aansluiting overgaan. Wel laten we u weten wat de verwachte opleverdatum van uw verbinding is. Als we deze datum later moeten wijzigen dan informeren wij u daar schriftelijk over.  We handelen en communiceren liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar na het sluiten van de overeenkomst informeren we u of de aansluitbeslissing is genomen en of we de uiterlijke opleverdatum gaan halen. Bij het niet behalen van de leverdatum kunt u desgewenst de overeenkomst ontbinden. We laten u dan ook weten hoe u dat kunt doen.
 6. Bij aanmelding na de aanmeldperiode is de aanbieding voor de vastrechtvergoeding niet geldig. Zie ook artikel 4.4.

3. Voorwaarden

 1. Een rechtsgeldig contract met ViberQ komt tot stand door het ondertekenen en inleveren/ opsturen van een aanmeldformulier. Dat kan zowel per post als via onze website. Het is ook mogelijk om een adres via uw dienstenleverancier (ISP) aan te melden voor een aansluiting. In dat geval zijn ook de  voorwaarden van uw dienstenleverancier van toepassing.
 2. Als consument heeft u 14 dagen bedenktijd na het inleveren van het aanmeldformulier van ViberQ. Binnen die 14 dagen kunt u de overeenkomst kosteloos, zonder opgave van redenen, opzeggen. U kunt daarvoor het herroepingsformulier bij deze algemene voorwaarden gebruiken.
 3. Als u een contract met ViberQ aangaat dan geeft u daarmee toestemming voor het aanleggen van een verbinding. Als u niet de eigenaar van het pand waarin we de aansluiting moeten realiseren bent, dan moet u toestemming vragen bij de eigenaar. ViberQ verkrijgt op basis van het door u ondertekende contract toestemming om de verbinding aan te kunnen leggen of te verbeteren.
 4. De ondertekenaar van het contract met ViberQ betaalt de vastrechtvergoeding.
 5. Als op één adres meerdere huishoudens of personen gebruik maken van de aansluiting is één persoon (degene die het contract ondertekent) verantwoordelijk voor de naleving van het contract.

4. Kosten en betaling

 1. U betaalt aan ViberQ een vergoeding voor de aanleg van de verbinding op uw adres. Deze vastrechtvergoeding kan per regio verschillen. Het tarief op uw adres laten we u weten tijdens de aanmeldperiode en staat duidelijk vermeld op het contract.
 2. Het tarief wat in het contract vermeld staat wordt eenmalig geïncasseerd op het moment dat in het contract vermeld staat. Eventuele afspraken over gespreide betaling van het éénmalig bedrag staan eveneens in het contract.
 3. Het tarief is alleen geldig tijdens de aanmeldperiode op uw adres.
 4. Wilt u na de aanmeldperiode alsnog aangesloten worden dan sturen we u daarvoor een maatwerkofferte. De kosten van na-aansluitingen kunnen oplopen omdat ViberQ extra werkzaamheden moet uitvoeren. Als u akkoord geeft op de na-aansluiting zoals vermeld in de maatwerkofferte kunnen wij de na-aansluiting op uw adres uitvoeren.
 5. De betalingstermijn op alle facturen van ViberQ is 14 dagen. Met de ondertekening van het aanvraagformulier gaat u akkoord met de incassomachtiging. Als het bedrag niet geïncasseerd kan worden proberen wij het nogmaals. Als deze tweede poging ook niet lukt, sturen wij een herinnering. Daarbij brengen we incassokosten in rekening.
 6. Na volledige betaling van de in het contract vastgelegde kosten en de werkende oplevering van de aansluiting brengt ViberQ u op basis van het getekende contract verder geen kosten in rekening.

5. Afspraken

 1. ViberQ sluit uw adres aan op het netwerk voor dataverkeer door middel van een glasvezelverbinding.
 2. Na de aansluiting beheren en onderhouden we deze verbinding tot en met het aansluitpunt op uw adres waar de dienstenaanbieder haar apparatuur op aan kan sluiten.
 3. Na ondertekening van het contract bespreken we de manier van aansluiten en de werkzaamheden op uw perceel met u. Deze afspraken leggen we vast en tijdens de aansluiting handelen we op basis van deze afspraken.
 4. Wij gaan zorgvuldig aan het werk. Mochten we schade veroorzaken tijdens de installatie dan herstellen we deze schade.
 5. Bij de aansluiting op uw adres zijn wij afhankelijk van o.a. het weer, eigenaren van aangrenzende percelen, overheden (vergunningen), de aannemer etc. Daardoor kan de aanleg vertraging oplopen. We informeren u over onze voortgang, zie ook artikel 2.

6. Medewerking

 1. Met het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 
 2. Uw medewerking is nodig tijdens de installatie, als we werkzaamheden uitvoeren in uw straat en in uw tuin of op uw erf. Om de aansluiting op uw adres te realiseren moeten wij of de gekozen dienstaanbieder in uw woning zijn. We vragen daarvoor toestemming in de afspraken die we in artikel 5.3 beschreven.
 3. Als u geen medewerking verleent tijdens de installatie volgens de vastgelegde afspraken in artikel 5.3, of als de locatie niet gereed of niet beschikbaar is op het moment waarop we het adres aan willen sluiten (bijvoorbeeld in het geval van nieuwbouw of verbouwing), waardoor we de aansluiting niet kunnen realiseren, dan kunnen er extra kosten bij u in rekening worden gebracht.
 4. Mochten wij na de aansluiting voor onderhoud of beheer op uw adres werkzaamheden moeten verrichten dan verwachten wij dat u ons daartoe in staat stelt. Uiteraard gaat dit altijd in overleg en indien mogelijk op afspraak.

7. Beëindiging van het contract door overlijden

 1. Bij overlijden van de contractant voorafgaand aan de aanleg van de verbinding vragen wij de nabestaanden om contact met ViberQ op te nemen.

8. Wijziging van het contract door verhuizing

 1. Als u gaat verhuizen stelt u ViberQ minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte via email.
 2. Als u verhuist voordat de aansluiting gerealiseerd is, en de nieuwe bewoners nemen het contract niet over, dan blijven de voorwaarden volgens het contract van kracht.
 3. Met een contract overname kunnen de financiële verplichtingen aan de nieuwe bewoner overgedragen worden. Het formulier voor contract overname moet door beide partijen ondertekend worden.
 4. Indien u verhuist voordat de vastrechtvergoeding volledig door u is betaald, blijft u ons het resterende bedrag verschuldigd. Het contract wordt pas beëindigd nadat de contract overname is voltooid.

9. Beëindiging van het contract door ViberQ

 1. Als u niet aan de contractuele verplichtingen voldoet kan ViberQ het contract beëindigen. U blijft ons de eventuele restbedragen van de vastrechtvergoeding verschuldigd.
 2. ViberQ behoudt te allen tijde het recht om niet tot aanleg over te gaan. In dat geval komt het contract te vervallen en bent u geen vastrechtvergoeding verschuldigd.
 3. Er kunnen zwaarwegende technische, juridische of financiële redenen zijn waardoor redelijkerwijs niet van ViberQ verlangd kan worden dat zij de glasvezelaansluiting realiseert. In dit geval komt het contract te vervallen en bent u geen vastrechtvergoeding verschuldigd. Heeft u de vastrechtvergoeding al wel voldaan dan restitueren we het overgemaakte bedrag.

10. Storingen en defecten

 1. Als u door een storing aan ons netwerk geen gebruik van internet, tv of telefonie kunt maken dan kunt u er op rekenen dat wij de storing zo snel mogelijk oplossen.
 2. In bijzondere omstandigheden of in het geval van overmacht kunnen wij de beschikbaarheid van uw verbinding niet volledig garanderen. Een netwerkverbinding kan in bijzondere gevallen bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden van derden schade oplopen.
 3. Storingen bij dienstaanbieders kunnen niet door ViberQ opgelost worden.
 4. Als er een storing op uw adres is, laat u dat zo snel mogelijk weten aan uw dienstaanbieder. Zij zullen, (eventueel in samenwerking met ViberQ) hun best doen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
 5. ViberQ is en blijft eigenaar van de infrastructuur en apparatuur tot en met het aansluitpunt op uw adres. Bij schade onderzoeken wij de toedracht. Als de schade het gevolg is van onzorgvuldig handelen van u of een derde kunnen wij de schade verhalen op de veroorzaker.
 6. Mocht het nodig zijn voor onderhoud van het netwerk of uw aansluiting kan ViberQ de verbinding tijdelijk onderbreken. Wij zullen u indien mogelijk tijdig via de dienstenprovider informeren.
 7. Het is niet toegestaan om zelf aanpassingen te doen aan de aansluiting of de installatie van ViberQ. Alleen deskundigen die worden ingeschakeld door ViberQ of de door u gekozen dienstaanbieder mogen deze werkzaamheden uitvoeren.

11. Persoonsgegevens

 1. Met uw persoonsgegevens kunnen wij met u een contract aangaan voor de aansluiting van uw adres op ons netwerk. We delen deze gegevens met derden om de aansluiting te realiseren.
 2. We kunnen uw gegevens gebruiken voor het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven over de aanmeldperiode, over de aanleg van het netwerk of over zaken die hier direct mee te maken hebben.
 3. We kunnen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over aanbiedingen op het netwerk of andere gerelateerde diensten.
 4. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 5. Voor de volledige privacyverklaring van ViberQ verwijzen we u naar onze website. Daar leest u precies hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

12. Over deze algemene voorwaarden

 1. De geldende versie van deze algemene voorwaarden kunt u altijd vinden op www.viberq.nl. Daarnaast zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78546737.
 2. Mocht een situatie niet in deze algemene voorwaarden of in uw contract zijn beschreven dan komen wij samen met u tot een redelijke oplossing.
 3. Mocht u klachten hebben over ViberQ dan kunt u die schriftelijk kenbaar maken aan ViberQ. Meer informatie over onze klachtenprocedure is te vinden op onze website.
 4. Een eventuele wijziging in onze algemene voorwaarden kondigen we minimaal 30 dagen van tevoren aan per e-mail of brief.